پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن

پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 293 KB

تعداد صفحات : 65

بازدیدها : 1183

برچسبها : بهره وری گمرک عوامل موثر بهره وری گمرک خرمشهر

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن در 65 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده تحقیق

در این تحقیق ما بر آنیم که بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در فصل اول و و دوم تحقیق به شرح کلیات و ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته ایم. در فصل سوم در مورد روش تحقیق، منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه گردآوری اطلاعات صحبت می کنیم. سپس فرایند تحقیق را مورد بررسی قرار داده و با جامعه آماری تحقیق آشنا می شویم. نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه آن از بخشهای دیگر این فصل می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در پایان به چگونگی طراحی آن پرداخته خواهد شد. 28 نفر از کارکنان سازمان گمرک خرمشهر مورد مطالعه قرار گرفتند و این 28 نفر که نمونه آماری این تحقیق بوده اند؛ شامل کارکنان و مدیران کارشناسان گمرک خرمشهر می باشد. در فصل چهارم ابتدا مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل داده ها بیان شد. سپس با استفاده ار آمار توصیفی و نمودارها و جداول به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختیم. در ادامه داده های تحقیق با استفاده از فنون آمار استنباطی و آمار پارامتریک مورد تحلیل قرار گرفت و در این تحلیل از آزمون هایی نظیر آزمون کلوموگروفاسمیرنوف و آزمون تی استفاده شده است. در آزمون فرضیه های تحقیق، چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفته اند، که به جز فرضیه دوم، بقیه فرضیات تایید شدند. این بدین معنی است که توجه به نیازهای اساسی کارکنان ، مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها و سبک رهبری مشارکتی مدیران ، موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک خرمشهر در محیط کار می شود.

بررسی عوامل موثر در بهره وری در گمرک خرمشهر

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

روش انجام تحقیق

واژگان کلیدی

گمرک (customs)

بهره وری (productivity)

اثربخشی(effectivnes)

کارایی (efficiency)

نیروی انسانی (staffing)

خلاصه فصل اول

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

سازمان گمرک

نقش و وظایف گمرک

اهداف بلند مدت گمرک خرمشهر

ساختار سازمانی گمرک خرمشهر

مشکلات و چالش های گمرکات ایران

مقدمه ای بر بهره وری

تعریف لغوی بهره وری

تعریف بهرهوری

سطوح مختلف بهره وری

بهره وری فردی

بهره وری در خانه

بهره وری در سازمان

بهره وری در سطح ملی

عوامل موثر بر بهرهوری در سازمان خدماتی

عواملی که منشا انسانی دارند

عواملی که منشا سیستمی دارند

عواملی که منشا محیطی دارند

عوامل موثر بر افزایش بهره وری

موانع ارتقا بهره وری در خدمت سازمان های دولتی

بهره وری و کیفیت

اصول مدیریت بهره وری فراگیر

چهارده دستور العمل برای بهبود بهره وری

بهره وری در ایران

مفهوم کارایی

تعریف کارایی

رابطه کارآیی با بهره وری و اثربخشی

عوامل مؤثر در کارآیی

عوامل کلان مؤثر بر اثر بخشی

عوامل درون سازمانی مؤثر بر اثر بخشی

پیشینه تحقیق

اهمیت پیشینه در تحقیقات

بررسی و مرور ادبیات روش های بهبود بهره وری در سازمان

بررسی عوامل افزایش انگیزش در بین کارکنان گمرک خرمشهر

بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان گمرک خرمشهربر ارتقای بهره وری

فصل سوم : روش های انجام تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

فرایند انجام پژوهش

جامعه آماری

روش نمونه گیری و حجم نمونه

روش گردآوری اطلاعات

تحلیل پرسشنامه

اعتبار یا روایی تحقیق

پایایی تحقیق

ضریب آلفای کرونباخ

آزمون های استفاده شده در این تحقیق

خلاصه فصل سوم

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها

تحلیل های توصیفی

جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان

جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان

جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان

جدول و نمودارمربوط به پست سازمانی پاسخ دهندگان

تجزیه و تحلیل استنباطی

بررسی فرض نرمال بودن داده ها

آزمون فرضیه ها

آزمون فرضیه اول

آزمون فرضیه دوم

آزمون فرضیه سوم

خلاصه فصل چهارم

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتیجه گیری از فرضیه ها

نتیجه گیری از فرضیه اول

نتیجه گیری از فرضیه دوم

نتیجه گیری از فرضیه سوم

پیشنهادات

پیشنهادات به محققین آینده

منابع و مآخذ

پرسشنامه

********************

بخشهایی گزیده از متن تحقیق دانلودی

نقش و وظایف گمرک

1- اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا

2- تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران

3- انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسری دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی

4- کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور

5- اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه مرزی، مرزنشینان و پیله وران

6- جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا

7- اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها در بخش های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کاپوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه های آزاد، بسته ها و پیک های سیاسی و پست بین الملل

8- اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی

9- پیش بینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانه ها، رویه ها و روش های نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی

10- بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه ریزی جهت رفع آنها

11- اظهار نظر درباره پیش نویس طرحها، لوایح، تصویب نامه های مرتبط با امور گمرکی

12- اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضایی در رابطه با امور گمرکی

13- آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان

14- بازرسی از واحدهای اجرایی گمرکی و نظارت بر عملکرد آنان و ساماندهی کیفی و کمی مبادی ورودی و خروجی

15- رسیدگی و حل اختلاف ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه

...

رابطه کارآیی با بهره وری و اثربخشی

در غالب موارد واژه های بهره وری، کارآیی و اثر بخشی بطور نابجا بکار گرفته شده یا با هم اشتباه می شوند.

بهبود کارآیی، ارتقای بهره وری را تضمین نمی کند؛ افراد غالبا فکر می کنند، اگر کارآیی بهبود یابد، بهره وری بیشتر خواهد شد. کارآیی شرط لازم بهره وری است؛ اما شرط کافی نیست. در واقع برای بهره ور بودن، هم اثربخشی و هم کارآیی لازم است. کارآیی نسبت محصول واقعی (یا خدمات ارائه شده) به محصول مورد انتظار است، در حالیکه اثربخشی، درجه تحقق هدفها در سازمان است و بهره وری مجموع کارآیی و اثر بخشی را مورد نظر دارد. یعنی مفهوم بهره وری در برگیرنده دو مفهوم اثربخشی و کارآیی است:

بهره وری = اثر بخشی + کارایی

همچنانکه در ابتدا نیز عنوان شد، برای سنجش موفقیت و ارزیابی عملکرد سازمان ها، مقیاسها و معیارهایی وجود دارند که برخی از آن ها عبارتند از: کارآیی، اثربخشی، بهره وری، سود، کیفیت، رشد، انعطاف پذیری، کیفیت زندگی کاری و ....

اثربخشی به معنای انجام کارهای درست، که سازمان را به اهداف خود نائل می کند و کارآیی به معنای انجام درست کارها و مترادف با استفاده بهینه از منابع (کاهش هزینه ها)، افزایش مقدار تولید است .

بهره وری می تواند در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی اندازه گیری شود. مهمترین شاخص بهبود بهره وری، افزایش مستمر نسبت ستانده به داده ها، همراه با افزایش کیفیت تعریف می شود. در سطح بنگاه یا کارگاه بهره وری به صورت اندازه گیری توناژ محصول یا تعداد تولید یا ساعت کار تعریف می شود و در سطح ملی رابطه درآمد ملی و هزینه جامعه، شاخص بهره وری تعریف می شود .

...

بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان گمرک خرمشهربر ارتقای بهره وری

بیان می دارد که با توجه به اهمیت گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور ، بهبود کیفیت زندگی کارکنان گمرک یعنی مشارکت و سهیم کردن بیشتر کارکنان در فرایند تصمیم گیری ، نوعی فرهنگ سازمانی است که بر ارتقاء بهروری و کارایی سازمان موثر است. وی همچنین بیان میدارد که درراستای افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان گمرک باید موارد زیر تقویت گردند :

1- شرایط کاری سالم و ایمن

2- امکان گسترش واستفاده از ظرفیت های انسانی

3- امنیت کاری و رشد دائم استعدادها

4- مشارت کارکنان در تصمیم گیری

5- عدالت در پرداخت ها .

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید