دانلود آموزش اکسس

دانلود آموزش اکسس دانلود آموزش اکسس

دسته : آموزشی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 803 KB

تعداد صفحات : 52

بازدیدها : 541

برچسبها : آموزش اکسس

مبلغ : 1000 تومان

خرید این فایل

دانلود فایل آموزش اکسس و آموزش های کاربردی در اکسس

فایل حاضر بصورت پی دی اف و دارای 52 صفحه ی کامل در حوزه آموزش جامع اکسس می باشد که سر فصل های آن به دین صو.رت است : آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮم، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺰارش ، ﺑﺎزﺟﺴﺖﻫﺎ و رﺑﻂ دادن ﺟﺪولﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻃﺮاﺣﻲ و وﻳﺮاﻳﺶ ﮔﺰارش ، ﻧﮕﻬﺪاری و اﻳﻤﻦ ﺳﺎزی ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

آموزش کار با اکسس

ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮم در اﻛﺴﺲ

در اﻛﺴﺲ، ﻓﺮم ﻫﺎ ﻫـﻢ اﺷـﻴﺎی ﭘﺎﻳﮕـﺎه داده ﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ زﺑﺎﻧـﻪای ﻣﺨﺼـﻮص Database ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﭘﻨﺠﺮه اﺻﻠــﻲ ﻓﺮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻛﻠﻴـﺪ زدن روی آن ﺗﻤﺎم ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﮕﺎه دادهﻫﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻲﺷﻮد . ﻓﺮم را ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺟﺪول ﻳﺎ ﺑﺎزﺟﺴﺖ ﻣﻲﺗــﻮان ﺑـﻪ ﻃﺮﻳـﻖ ﻃﺮاﺣﻲ دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻮدﻛﺎر و ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴــﺐ از اﻳﻦ ﻣﻮارد اﻳﺠﺎد ﻛﺮد

...

اﻳﺠﺎد ﮔﺰارش ﺧﻮدﻛﺎر در اﻛﺴﺲ

اﻳﺠﺎد ﮔﺰارش ﺧﻮدﻛﺎر ﺧﻴﻠـﻲ آﺳـﺎن اﺳـﺖ .ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ اﻛﺴﺲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام ﺟﺪول را ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﮔــﺰارش ﻻزم دارﻳﺪ و اﻛﺴﺲ ﻓﻮرا از آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﺰارش ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﮔــﺰارش ﺧﻴﻠـﻲ ﺳـﺎده و ﻣﺨﺘﺼـﺮ اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآورده ﻧﻜﻨـﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﺠــﺎد ﮔﺰارشﻫـﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﮔﺰارش ﺧﻮدﻛﺎر ﺑــﺎﻳﺪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ ...

...

آموزش کار با ﺳـﺮﺻﻔﺤﻪ و ﭘﺎﻧﻮﺷـﺖ در اکسس

ﺑﺨـﺶ ﺳـﺮﺻﻔﺤﻪ و ﭘﺎﻧﻮﺷـﺖ ﮔـﺰارش ﺧﺼﻮﺻﻴــﺖ ﺟﺎﻟﺒﻲ دارد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫــﺮ ﭼـﻪ در آن وارد ﻛﻨﻴﺪ، در ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﻳـﻦ دو ﺑﺨﺶ ﻣﻲﺗﻮان ﻳﻚ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻜﺮاری ﮔﺬاﺷـﺖ ﻛـﻪ در ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﻋﻴﻨﺎﹰ ﺗﻜــﺮار ﺷـﻮد ﻳـﺎ ﻣﻲﺷـﻮد در آن ﭼﻴﺰﻫﺎی ﻣﺘﻐﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺧـﻮدش آن را در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و روزآﻣﺪ ﻛﻨﺪ . اﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﻚ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﻳﺎ ﭘــﺎﻳﻴﻦ ﺗﻤـﺎم ﺻﻔﺤـﺎت ﺗﻜﺮار ﺷﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ

- روی ﺗﻜﻤﻪ ﻋﻨﻮان (lLabel) ﺑﺎ ﻣﺎوس ﻛﻠﻴــﺪ ﺑﺰﻧﻴـﺪ آن را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ .

- در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ﻳﺎ ﺳﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ اﺑــﺰار ﻳﻚ ﻛﺎدر ﺑﻜﺸﻴﺪ .

- داﺧﻞ اﻳﻦ ﻛﺎدر ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻻزم اﺳـﺖ در داﺧﻞ آن ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید