پایان نامه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان

پایان نامه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان پایان نامه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 795 KB

تعداد صفحات : 176

بازدیدها : 1153

برچسبها : همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات استراتژی های کسب و کار کسب و کار سازمان

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان (مورد مطالعه : بانک ملی استان سمنان)

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان (مورد مطالعه : بانک ملی استان سمنان)

همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار مطرح می باشد. هدف کلی این پایان نامه، بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات در بانک ملی استان سمنان می باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی کاربردی است و برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعیین همسویی پاپ استفاده و اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ تائید شد. جامعه آماری پژوهش شامل 400 نفر پرسنل بانک ملی استان که با روش نمونه گیری طبقاتی با تخصیص متناسب، تعداد نمونه ها از طریق فرمول کوکران 196 نفر تعیین و بصورت تصادفی به آنها مراجعه گردیده است نتایج نشان می دهد که با احتمال 95 درصد اطمینان، زیرساختهای سازمان، زیر ساخت های فناوری اطلاعات و استراتژیهای سازمان در بانک ملی استان سمنان به درستی تعریف شده است. لیکن نتایج نشان می دهد که استراتژی فناوری اطلاعات در بانک به درستی تعریف نشده است. استراتژی های سازمان با زیر ساخت های سازمان تناسب دارند و میزان این تناسب متوسط رو به پایین می باشد. همچنین زیرساختهای فناوری اطلاعات با استراتژی های فناوری اطلاعات تناسب دارد ولی این تناسب در سطح بسیار پایینی می باشد و بالاخره استراتژی های سازمان با استراتژی های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.

واژه های کلیدی : استراتژی و زیر ساخت سازمان، استراتژی و زیر ساخت فناوری اطلاعات، همسویی استراتژیک

مقدمه

در یک سازمان چنانچه مدیران اجرایی نیازهای اطلاعاتی خود را ندانند مدیران بازرگانی از توانایی های فناوری اطلاعات خود بی خبر باشند، پرسنل درگیر با فناوری اطلاعات سازمان هیچ گونه شناخت و دیدی از کسب و کار سازمان نداشته باشند، کل سازمان و بخش های اطلاعاتی آن سازمان به طور کاملا مجزا از یک دیگر فعالیت نمایند و نیاز های یکدیگر را نشناسند و... ، باعث خواهد شد تا بازدهی سرمایه گذاری سازمان در فناوری اطلاعات و همچنین کسب و کار مربوطه بسیار پایین و کم باشد، چرا که اساسا سیستم های اطلاعاتی ایجاد شده و فناوری به کار گرفته شده نمی تواند گامی در جهت رفع نیازها و مشکلات سازمان بردارد و خود باعث ایجاد هزینه های سربار می شود. میزان همسویی بین این دو مقوله (کسب و کار و فناوری اطلاعات) را در دو بعد استراتژیک و ساختاری، میتوان بررسی و ارزیابی نمود. این ارزیابی به این معنی است که می توان با بررسی میزان همسویی استراتژی فناوری اطلاعات سازمان با کسب و کار آن سازمان و همچنین همسویی ساختاری این دو موضوع به بررسی میزان همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان پی برد.

دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک

در اواخر دهه 1970، تعدادی از سازمان ها شروع به استفاده از فناوری اطلاعات به روش هایی کردند که اساسا چگونگی راهبری و اداره ی کسب و کار آن ها را تغییر داد و به این صورت تعادل قدرت را در صنعت، با توجه به رقبا، مشتریان و فراهم کنندگان تغییر دادند. بنابراین استفاده از فناوری اطلاعات مستقیما بر موقعیت رقابتی آن ها اثر گذاشته، به عنوان سلاح جدیدی برای بهبود رقابت درآمده بود و ایجاد رابطه ی جدیدی بین سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و پیشرفت استراتژیک را محقق می ساخت.

برنامه های موفق اغلب در نتیجه ی خوش اقبالی هستند، تا هرگونه شیوه ی طراحی، ابزار و تکنیک های مختلف (که به طور مستمر مورداستفاده قرار گرفته اند). باید این امکان را به سازمانها داد که شانس خود را آزمایش کنند. اخیرا، توجه ها به بعضی از مثال های کلاسیک معطوف شده است. کتینگر حدود 30 سازمان، از بهترین نمونه ها ی شناخته شده را طی 10 تا 20 سال پس از بررسی اولیه آن ها، بررسی کرد تا مشخص کند که آیا مزایای به دست آمده از فناوری اطلاعات هنوز ادامه دارد یا خیر. اساسا، در طول چنین دوران گسترده ای بسیاری از عوامل می توانند بر اجزای یک شرکت اثر بگذارند و اگر خوش بین باشیم نتایج اخباری و نه قطعی خواهند بود .

استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات

عوامل موفقیت در سیستم های اطلاعات استراتژیک

تحقیقات انجام شده تعدادی از عوامل کلیدی موفقیت در سیستم های اطلاعاتی استراتژیک را مشخص می کنند که به نظر می رسد اغلب تکرار شده و زیر بنای موفقیت را تشکیل می دهد، این عوامل به شرح زیر هستند:

* تمرکز خارجی، نه داخلی: توجه به مشتری، رقبا ،فراهم کنندگان، حتی صنایع دیگر و ارتباطات کسب وکار و درک تشابهات با دیگر کسب و کارها.

* ایجاد ارزش افزوده، نه کاهش هزینه ها: با وجودی که کاهش هزینه های حاشیه ای ممکن است در هنگام توسعه ی کسب وکار مفید واقع شوند اما انجام بهتر، نه ارزانتر، به صورت شعار مفیدی در آمده است. این امر با نیازهای شرکتها برای متمایز کردن خودشان از رقبا (محصولات و خدمات بهتر) برای موفقیت سازگارتر است.

* به اشتراک گذاری سود در داخل سازمان، با فراهم کنندگان و تامین کنندگان، مشتریان، مصرف کنندگان وحتی رقبا.

* درک مشتریان و عملکرد آن ها با محصول یا سرویس: چگونگی دستیابی مشتریان به ارزش افزوده و مشکلات پیش روی آن ها.

ادامه در پایان نامه دانلودی ...

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

عنوان تحقیق

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

قلمرو تحقیق

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

ساختار فصل های پروژه

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه

رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها

سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک

استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات

عوامل موفقیت در سیستم های اطلاعات استراتژیک

نتایج مدیریتی

استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی به چه معناست؟

چرا به استراتژی فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی نیاز است؟

همسویی

تعریف همسویی

فواید همسویی

نظریات مخالف همسویی

مشکلات دستیابی به همسویی

چگونه می توان به همسویی دست یافت؟

بعد از دستیابی به همسویی

مدل های همسویی

مدلی مفهومی برای همسویی استراتژیک

استراتژی همسویی فناوری اطلاعات

مدل همسوییC

مدل کلارک

مدل همسویی بیتام

مراحل رفع عدم همسویی

روش همسویی بیتام

مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک

مدل همسویی استراتژیک

استراتژی کسب و کار

ساختار سازمانی

استراتژی فناوری اطلاعات

زیر ساخت های فناوری اطلاعات

ارتباطات

دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک

دیدگاه اجرای استراتژی

مفاهیم مدیریتی

مقایسه مدل های همسویی

چارچوب نظری تحقیق

مروری بر مطالعات گذشته

مطالعات داخلی

مطالعات خارجی

جمع بندی

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه

روش انجام تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

روش نمونه گیری

روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

مقیاس های اندازه گیری

روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

روش تجزیه و تحلیل داده ها

جمع بندی

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

-پست سازمانی پاسخگویان

-وضعیت تحصیلی پاسخگویان

-رشته تحصیلی پاسخگویان

-وضیعت سابقه کار پاسخگویان

-میزان آشنایی با فناوری پاسخگویان

آمار استنباطی

آزمون نرمال بودن متغیر های پژوهش

آزمون فرضیات

همبستگی بین متغیرهای پژوهش

بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش

معادلات ساختاری

جمع بندی

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

یافته های پژوهش

ویژگی های جمعیت شناختی

نتایج فرضیات تحقیق

بحث و نتیجه گیری

ارائه پیشنهادات کاربردی

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات برای تحقیقات آتی

جمع بندی

منابع

پیوست

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید