پروژه عوامل کنترل داخلی در شرکت ها و موسسات اقتصادی

پروژه عوامل کنترل داخلی در شرکت ها و موسسات اقتصادی پروژه عوامل کنترل داخلی در شرکت ها و موسسات اقتصادی

دسته : حسابداری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 174 KB

تعداد صفحات : 73

بازدیدها : 1236

برچسبها : کنترل داخلی حسابرسی عملیاتی کارایی

مبلغ : 9500 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه و پروژه تحقیقاتی حسابداری - شناسایی عوامل کنترل داخلی در شرکت ها و موسسات اقتصادی معین و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن ها

پروژه حسابداری با عنوان شناسایی عوامل کنترل داخلی در شرکت ها و موسسات اقتصادی معین و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن ها

مقدمه

مدیریت دانش بکارگیری اثربخش و کارای منابع جهت دستیابی به اهداف سازمان می باشد. یک مدیر باید عملیات سازمان را جهت رسیدن به حداکثر منافع برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل کند و در سال های اخیر پیشرفت سریع فن آوری و وجود رقابت شدید در بازارها موجب شده تا کسب جایگاه مناسب در بازارها و حفظ آن یکی از دغدغه های اصلی مدیریت گردد. در چنین محیط اقتصادی، مدیریت تأکید فزاینده ای بر اثربخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان دارد.

مدیران از خدمات کارشناسان و تخصصان خارج از سازمان خود برای تعیین مشکلات و ارائه ی راه حل های آن بهره می گیرند، تا با استفاده از این خدمات به موفقیت های روزافزونی دست یابند. شرایط کنونی ایجاب می کند که اشخاصی به طور تمام وقت بر مجموعه عملیات و فعالیت های یک سازمان نظارت کنند و با ارائه گزارش های مالی و آماری، مدیران را در جریان رویدادهای واقع شده و احتمالی سازمان قرار دهند. در سال های اخیر که محیط درونی و بیرونی سازمان ها متحول شده و تغییرات را به سرعت تجربه می کنند، نیازهای اطلاعاتی مدیران نیز افزایش یافته است و تنها اطلاعات مندرج در صورت های مالی پاسخگوی این نیازها نیست. واحدهای اقتصادی اطلاعاتی را دنبال می کنند که با آن بتوانند در مورد کیفیت عملیات انجام شده قضاوت کنند و موجب پیشرفت آن شوند. معیار سنجش در این نوع گزارش ها نه تنها ریال، بلکه ساعات کار، وزن مواد اولیه، تعداد مشتریان، تعداد کارکنان برکنار شده و معیارهای دیگری است که مدیریت با استفاده از این اطلاعات قادر به کنترل و هدایت واحد تجاری می شود.

از این رو کانون توجه و دامنه بسیاری از حسابرسی ها در بخش عمومی و خصوصی دستخوش دگرگونی هایی شد و از آن جا که صورت های مالی به تنهایی پاسخ گوی نیازهای اطلاعاتی مدیریت نبود، مدیران در بخش خصوصی و دولتی در پی کسب اطلاعات بیشتر به منظور ارزیابی و قضاوت در مورد کیفیت عملیات و پیشرفت های عملیاتی بودند. در چنین شرایطی، حسابرسی داخلی و به تبع آن حسابرسی عملیاتی پا به عرصه گذاشتند. ...

اهمیت این تحقیق در مزایایی است که کنترل داخلی در اجرای حسابرسی عملیاتی به همراه خواهد داشت. این تحقیق قصد دارد ابتدا کنترل داخلی برای اجرای حسابرسی عملیاتی بر مبنای صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی را آزمون نماید. فرضیه اصلی این تحقیق بیان می دارد که بکارگیری کنترل داخلی در حسابرسی عملیاتی موجب افزایش بهره وری فرآیند حسابرسی می گردد.

واژه های عملیاتی

تعاریف برخی واژه هایی که در این تحقیق بطور مکرر از آن استفاده شده است در ذیل ارائه می گردد:

حسابرسی عملیاتی

رسیدگی هدف مند و سیستماتیک شواهد و مدارک یک سازمان، یک طرح یا یک فعالیت است که به منظور ارائه ارزیابی مستقل عملکرد آن در مقایسه با معیارهای مشخص، انجام می گیرد. حسابرسی های عملیاتی اطلاعاتی را جهت بهبود سطح مسوولیت پاسخگویی دولتی و تسهیل تصمیم گیری، توسط واحدهایی که مسوولیت نظارت و انجام اقدام اصلاحی را بر عهده دارند، ارائه می دهند.

اهداف حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی تنوع گسترده ای از اهداف را در بر دارد. از جمله ارزیابی صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت های سازمان، ارزیابی کنترل های داخلی، تبعیت از قانون یا سایر مقررات، تحلیل آینده مورد انتظار و... شناسایی فرصت های بهبود عملیات و یا ارائه پیشنهادهایی برای بهبود عملیات اشاره نمود.

کارآیی

روش دستیابی به اهداف و نتایج که از طریق نسبت ستاده ها به داده ها اندازه گیری می شود.

اثربخشی

میزان دستیابی عملیات به اهداف و نتایج

صرفه اقتصادی

کاهش بهای تمام شده از طریق عدم اسراف یا افراط در عملیات

کنترل داخلی

فرآیندی است که سازمان برقرار می کند تا از دستیابی به اثر بخشی و کارایی عملیات، قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی و رعایت قوانین و مقررات مربوط اطمینان یابد.

محیط کنترلی

محیط کنترلی با تأثیر بر آگاهی کنترلی کارکنان، جو عمومی سازمان را تشکیل می دهد و با تأمین انضباط و ساختار سازمانی، زیربنای سایر اجزای کنترل داخلی است.

فعالیت های کنترلی

فعالیت های کنترلی سیاست ها و رویه هایی هستند که به منظور مقابله با ریسک ها و دستیابی به اهداف سازمان، مقرر گردیده اند.

نظارت

منظور از نظارت حصول اطمینان از این است که کنترل ها همان طور که مورد نظر بوده است اجرا می شوند و اگر شرایط تغییر یابد کنترل ها هم به نحو مناسب اصلاح خواهند شد.

اهداف حسابرسی

اهداف حسابرسی عبارتند از آنچه که حسابرسی برای دستیابی به آن انجام می شود.

نتایج حسابرسی

نتایج، استنتاج های منطقی در رابطه با برنامه بر مبنای یافته های حسابرسان می باشند و به مفهومی فراتر از خلاصه ای از یافته ها اطلاق می گردد.

تعداد پیشنهادها: پیشنهادهای بهبود عملیات یکی از مهم ترین ستاده ها و نتایج فرآیند حسابرسی عملیاتی است که در گزارش حسابرسی ارائه می گردد.

تعداد نقاط ضعف: تعداد نقاط ضعف سیستم کنترل های داخلی یکی از مهم ترین ستاده ها و نتایج فرآیند حسابرسی عملیاتی است که در گزارش حسابرسی ارائه می گردد.

فصل اول- کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

هدف تحقیق

فرضیه های تحقیق

جامعه تحیقق

روش تحقیق

جمع آوری تحقیق

واژه های عملیاتی

فصل دوم- ادبیات تحقیق

مقدمه

تاریخچه حسابرسی عملیاتی

تعریف حسابرسی عملیاتی

استانداردهای حسابرسی عملیاتی

چارچوب چگونگی انجام حسابرسی عملیاتی

اهداف حسابرسی عملیاتی

مزایای حسابرسی عملیاتی

بررسی و تکمیل عملیات حسابرسی عملیاتی

نمودار حسابرسی عملیاتی

محتوای گزارش حسابرسی عملیاتی

کیفیت گزارش حسابرسی عملیاتی

ارائه کنندگان خدمات حسابرسی عملیاتی

پیشینه کنترل داخلی

تعریف کنترل داخلی

اجزای کنترل داخلی

ضروریت وجود کنترل داخلی

محدودیت کنترل داخلی

شکست های کنترل داخلی

تخطی مدیریت از کنترل داخلی

اثربخشی در سیستم کنترل داخلی

تحقیقات مرتبط با کنترل داخلی

فصل سوم- روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

روش جمع آوری

ابزار اندازه گیری

روایی و پایایی پرسشنامه

روش آلفای کرونباخ

فرضیه های تحقیق

نمونه گیری

متغیرهای تحقیق

روش آزمون فرضیات

فصل چهارم- یافته های پژوهش

مقدمه

ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماری

وضعیت پاسخ دهی افراد به سوالات اختصاصی

بررسی فرضیه اول تحقیق

بررسی فرضیه دوم تحقیق

بررسی فرضیه سوم تحقیق

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهاد

مقدمه

نتیجه گیری

نتایج فرضیه ها

پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

منابع و ماخذ

پیوست

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید